Počet položek: 0 0,- CZK
Web5.cz
Nebuďte jen jedni z mnoha a rozjeďte Váš eshop !

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto všeobecné obchodní a licenční podmínky (dále jen“VOP“) upravují vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

 

I. Definice základních pojmů

 1. Poskytovatelem je Bc. Martin Březovský IČ: 71013202, místem podnikání Slunná 296, 26101 Příbram, který poskytuje služby Zákazníkovi za níže uvedených podmínek a za ceny uvedené v ceníku zveřejněné na webu www.shop5.cz.

 2. Partnerem poskytovatele může být třetí osoba označená poskytovatelem, která spolupracuje s Poskytovatelem při tvorbě eshopu.

 3. Zákazníkem je odběratel aplikace eshopu nebo služeb od Poskytovatele či jeho Partnera, který s Poskytovatelem uzavře smlouvu emailem, telefonem, osobně, anebo odesláním objednávky webovým formulářem na www.shop5.cz.

 4. Eshop, též „internetový obchod“, je webová aplikace nebo internetové stránky fungující na softwaru a případně hardwaru Poskytovatele či jeho Partnera za účelem poskytnout Zákazníkovi systém pro vlastní prezentaci a elektronické obchodování.

 

II. Obecná ustanovení

 1. Poskytovatel poskytuje časově neomezené či neomezené nevýhradní licence na provozování eshopu.

 2. V rámci služby získává Zákazník základní individualizaci eshopu. Zakázkové úpravy nad rámec standardní nabídky se řeší individuálně.

 3. Pro řádné užití licence musí mít zákazník základní znalosti v oblasti obsluhy výpočetní techniky, tj. zejména vyhledávání na internetu, znalost kancelářských aplikací na úpravu a editaci textu a emailová korespondence, přehled o internetových službách a úzce souvisejících službách internetového obchodování. Uzavřením smlouvy zákazník potvrzuje tyto své znalosti. Bude-li eshop užívat další osoba (např. zaměstnanec), prohlašuje Zákazník, že tyto osoby jsou vybaveny stejnými znalostmi. Zákazník proškolí další osoby k obsluze eshopu.

 4. Veškerá autorská práva a práva původce nadále náleží Poskytovateli.

 5. Pokud se v průběhu zakázky změní či rozšíří požadavky zákazníka, které ovlivní původní rozpočet, Poskytovatel Zákazníkovi tuto skutečnost oznámí a více práce připočte k ceně. Cena za zakázkové práce, které nejsou obsaženy v ceníku, je vždy sjednána předem.

 6. V rámci zákaznické podpory poskytuje Provozovatel Zákazníkovi základní informace týkající se obsluhy softwaru, návody a rady. Práce vyžadující servisní zásah programátorem nad 1h nejsou součástí podpory a jsou fakturovány dle ceníku.

 7. Služby a licence u jednotlivých balíčků lze využít do jednoho roku od sjednání smlouvy.

 8. V případě nespolupracování a nedodání potřebných materiálů od Zákazníka Poskytovateli služeb do jednoho roku od sjednání smlouvy, padají veškeré závazky ze strany Poskytovatele služeb.

 9. Poskytovatel zajišťuje aktualizace eshopu. Aktualizace mohou mít vliv na změnu funkčnosti eshopu. Nárok na aktualizace vzniká Zákazníkovi pouze tehdy, pokud se plně řídí pokyny Poskytovatele. Zákazník souhlasí s prováděním automatických aktualizací eshopu.

 10. Eshop je licencován ve smyslu § 1918 OZ úhrnkem. Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami SW nebo eshopu. Poskytovatel též neodpovídá za vady, způsobené chybnými výstupy, byly-li zapříčiněny Zákazníkem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Poskytovatel neodpovídá za vady ani za škodu způsobenou zejména:

  1. vložením nesprávných údajů do eshopu Zákazníkem, chybným postupem Zákazníka při vkládání informací, importu souborů do eshopu nebo nesprávnou interpretací údajů prezentovaných eshopem;

  2. zavirováním sítě, kde je eshop umístěn počítačovými viry (spyware, malware, trojské koně aj.), popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem;

  3. jiným neodborným zásahem do eshopu, do systémového programového vybavení a prostředí;

  4. poškozením způsobeným nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě;

  5. v důsledku poškození eshopu způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců, které běží současně s dodaným eshopem;

  6. v důsledku chyby, která má příčinu v povaze a vlastnostech SW, ve kterém je eshop programován či umístěn;

  7. v důsledku výpadku provozu serveru, na kterém je eshop umístěn a provozován;

  8. v důsledku změny nastavení služby třetí strany.

 11. Za vadu se nepovažují chybová hlášení, popř. jiné projevy eshopu, které nemají vliv na rychlost či funkcionalitu eshopu a nezpůsobují podstatné odchylky od jeho sjednaných vlastností.

 12. Poskytovatel neodpovídá za ušlý zisk, k němuž došlo nemožností užít eshop ve sjednaném rozsahu.

 13. V případě chyby, výpadku serveru nebo služeb Partnera nemá Zákazník nárok na úhradu újmy. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené používáním software, a to včetně případných chyb.

 14. Licence vzniká Zákazníkovi až po uhrazení celé částky za danou službu Poskytovateli či jeho Partnerovi.

 15. Zdrojový kód zůstává ve vlastnictví Poskytovatele. Poskytovatel výslovně zakazuje šíření zdrojového kódu. Zákazník může pouze zdrojový kód upravovat pro vlastní potřebu, ale bez dalšího šíření nebo rozmnožovaní nad zakoupený počet licencí.

 16. Zákazník potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil se všemi funkcionalitami eshopu a prohlašuje, že je s eshopem dobře seznámen a jeho nastavení je pro něj odpovídající.

 17. Poskytovatel neodpovídá za obsah na eshopu umístěný Zákazníkem či jím pověřenou osobou.

 18. Poskytovatel má právo přerušit nebo omezit provoz eshopu Zákazníkovi v případě, že provoz eshopu Zákazníkem negativně ovlivňuje funkci eshopů dalších zákazníků (například přetěžováním serveru nebo v případě, že eshop Zákazníka obsahuje nelegální obsah nebo obsah poškozující Poskytovatele). Zákazník odpovídá Provozovateli za újmu, která může vzniknout provozem eshopu Zákazníka, pokud zákazník postupuje v rozporu s těmito VOP a dobrými mravy.

 19. Poskytovatel může využívat základní data týkající předmětné licence pro propagaci svých služeb.

 20. V případě, že Zákazník porušuje tyto VOP, je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služeb nebo od smlouvy odstoupit.

 21. V případě, že Zákazník neuhradí fakturu, zálohovou fakturu, nebo výzvu k úhradě do doby splatnosti, má Poskytovatel právo omezit, nebo pozastavit fungování eshopu do doby zaplacení této dlužné částky.

 

III. Prodej eshopu

 1. Prodej eshopu značí poskytnutí licence k užívání na neomezenou dobu.

 2. Po dobu 2 let poskytuje Poskytovatel Zákazníkovi i podporu ve formě aktualizací. Po uplynutí doby podpory Poskytovatel nebude eshop aktualizovat a Zákazník jej může užívat ve verzi dle poslední aktualizace.

 

IV. Pronájem Eshopu

 1. Pronájem eshopu značí poskytnutí licence k užívání pouze na předem ohraničenou dobu ujednanou ve smlouvě.

 2. Po skončení platnosti smlouvy zaniká Zákazníkovi nárok na veškerá data. Zákazník má nárok na data pouze v případě prodloužení pronájmu eshopu nebo odkoupení licence.

 3. Zákazník má právo na další prodloužení účinnosti smlouvy, a to na nejméně stejně dlouhé období, jaké bylo mezi stranami sjednáno naposledy. Zákazník je povinen oznámit vůli o pokračování smlouvy Poskytovateli nejméně 30 dní před skončením doby účinnosti smlouvy.

 4. Zákazník má právo požadovat předčasné ukončení smlouvy („vypnutí eshopu“). Za tuto službu nebude Poskytovatel účtovat žádné poplatky, avšak Zákazníkovi nevzniká nárok na vrácení již zaplacené ceny.

 5. V případě ukončení smlouvy smaže Poskytovatel veškerá data Zákazníka či k Zákazníkovi se vztahující, které budou na serverech umístěná.

 

V. Předčasné ukončení smlouvy

 1. Po uzavření smlouvy může Zákazník od smlouvy odstoupit pouze v případě, že Poskytovatel či jeho Partner nezahájili práce na poskytnutí licence. V případě, že již práce byly zahájeny, může Zákazník smlouvu ukončit zaplacením odstupného. Výši odstupného určí Poskytovatel. Výše odstupného bude odpovídat množství práce doposud odvedené. Odmítne-li Zákazník výši odstupného uhradit, platí, že od smlouvy odstoupeno nebylo.

 2. Zákazník prohlašuje, že se předem seznámil se zkušebním eshopem a všemi jeho funkcemi a nemůže tudíž vypovědět smlouvu, nebo požadovat vrácení již uhrazené platby, protože mu provedení služby nevyhovuje.

 3. Poskytovatel může od smlouvy odstoupit za předpokladu, že nastaly změny nebo jiné skutečnosti, které mu neumožňují zakázku dokončit. Poskytovatel vrátí zaplacenou zálohu zpět Zákazníkovi.

 4. Poskytovatel může od smlouvy odstoupit v případě, že Zákazník přestane v průběhu realizace smlouvy s Poskytovatelem či jeho Partnerem spolupracovat či komunikovat. V takovém případě vzniká Poskytovateli nárok na úhradu poměrné části dle množství provedené práce.

 5. Dostane-li se Zákazník do prodlení s úhradou jakéhokoli svého dluhu vůči Poskytovateli, má poskytovatel právo provoz eshopu či provádění prací pozastavit. Zákazník není oprávněn vymáhat jakoukoli újmu z tohoto jednání Poskytovatele vzniklou.

 

VI. Importy a importní můstky od dodavatelů

 1. Importním můstkem se rozumí program, který transformuje obvykle XML data od jejich dodavatele (například velkoobchod) a nahrává je do eshopu.

 2. Objednávkou na vytvoření převodního můstku bere Zákazník na vědomí, že Poskytovatel nemůže znát pravdivost a spolehlivost poskytovaných dat. Jejich absolutní ověření Zákazníkem je možné až po dokončení prací.

 3. Poskytovatel má nárok na úhradu importního můstku i v případě, že pravdivost nebo spolehlivost dat dodaných dodavatelem neodpovídá požadavkům Zákazníka.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Zákazník – spotřebitel má v souladu s ust. § 1829 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Vzhledem k tomu, že Zákazník – spotřebitel výslovně požádal Provozovatele o započetí s poskytováním služeb před koncem lhůty pro odstoupení, bere na vědomí, že je povinen uhradit Provozovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

 2. Při ukončení provozování služby nezaniká Zákazníkovi povinnost uhradit nezaplacené faktury a zálohové faktury s výjimkou zálohové faktury na předplatné období, které nenastalo.

 3. S ohledem na to, že smluvní vztah je zakládán na delší dobu, a po tuto dobu může dojít ke změnám na trhu či legislativě, vyhrazuje si Provozovatel ve smyslu § 1752 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oprávnění tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění VOP zveřejní Provozovatel na svých WWW stránkách a Zákazník bude na takovou případnou změnu upozorněn e-mailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové VOP vstoupí v účinnost.

 4. Zákazník má právo změny VOP písemně odmítnout, a to nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Zákazník změny VOP v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním VOP. V případě, že Zákazník změny odmítne, jsou Provozovatel i Zákazník oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou či výpovědí. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 2 měsíce od písemného oznámení o změně VOP druhé smluvní straně.

 5. Tyto VOP vstupují v platnost dne 1.11.2016.

 

 

Způsoby platby

Platba za produkty či služby je vždy převodem na účet uvedený v objednávce nebo výzvě k úhradě.

Copyright © www.web5.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a optimalizace e-shopu Shop5.cz

© www.web5.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace