Počet položek: 0 0,- Kč
Web5.cz
Nebuďte jen jedni z mnoha a rozjeďte Váš eshop !

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní a licenční podmínky (dále jen“VOP“) upravují vztah mezi Poskytovatelem a Odběratelem.

Odběratel prohlašuje, že tyto VOP obdržel, byl s nimi seznámen před uzavřením smlouvy s poskytovatelem, vyjadřuje svůj souhlas se zněním VOP a v plném rozsahu je akceptuje okamžikem odeslání objednávky ostré verze služeb.

Právní vztahy mezi poskytovatelem a odběratelem neupravené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“).

Aktuální znění těchto VOP je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce poskytovatele

 

 1. Definice základních pojmů

 

 1. Poskytovatelem je Bc. Martin Březovský IČ: 71013202, místem podnikání Slunná 296, 26101 Příbram, který poskytuje služby Zákazníkovi za níže uvedených podmínek a za ceny uvedené na webu https://www.web5.cz/cz-kategorie_0-0.html

 2. Partnerem poskytovatele může být třetí osoba označená poskytovatelem, která spolupracuje s Poskytovatelem při tvorbě eshopu.

 1. Odběratel je uživatel aplikace eshopu nebo služeb od Poskytovatele či jeho Partnera,který s Poskytovatelem uzavře smlouvu emailem, telefonem, osobně, anebo odesláním objednávky webovým formulářem na www.web5.czhttps://www.web5.cz/cz-kategorie_0-0.html

 2. Eshop, též „internetový obchod“, je webová aplikace nebo internetové stránky fungující na softwaru a případně hardwaru Poskytovatele či jeho Partnera za účelem poskytnout Odběrateli systém pro vlastní prezentaci a elektronické obchodování.

 

 1. Obecná ustanovení

 

 1. Poskytovatel poskytuje časově neomezené či neomezené nevýhradní licence na provozování eshopu.

 2. V rámci služby získává Oběratel základní individualizaci eshopu. Zakázkové úpravy nad rámec standardní nabídky se řeší individuálně.

 3. Pro řádné užití licence musí mít Odběratel základní znalosti v oblasti obsluhy výpočetní techniky, tj. zejména vyhledávání na internetu, znalost kancelářských aplikací na úpravu a editaci textu a emailová korespondence, přehled o internetových službách a úzce souvisejících službách internetového obchodování. Uzavřením smlouvy Odběratel potvrzuje tyto své znalosti. Bude-li eshop užívat další osoba (např. zaměstnanec), prohlašuje Odběratel, že tyto osoby jsou vybaveny stejnými znalostmi. Zákazník proškolí další osoby k obsluze eshopu.

 4. Veškerá autorská práva a práva původce nadále náleží Poskytovateli.

 5. Pokud se v průběhu zakázky změní či rozšíří požadavky Odběratele, které ovlivní původní rozpočet, Poskytovatel Odběrateli tuto skutečnost oznámí a více práce připočte k ceně. Cena za zakázkové práce, které nejsou obsaženy v ceníku, je vždy sjednána předem.

 6. V rámci zákaznické podpory poskytuje Provozovatel Odběrateli základní informace týkající se obsluhy softwaru, návody a rady. Práce vyžadující servisní zásah programátorem nad 1h nejsou součástí podpory a jsou fakturovány dle ceníku.

 7. Služby a licence u jednotlivých balíčků lze využít do jednoho roku od sjednání smlouvy.

 8. V případě nespolupracování a nedodání potřebných materiálů od Odběratele Poskytovateli služeb do jednoho roku od sjednání smlouvy, padají veškeré závazky ze strany Poskytovatele služeb.

 9. Poskytovatel zajišťuje aktualizace eshopu. Aktualizace mohou mít vliv na změnu funkčnosti eshopu. Nárok na aktualizace vzniká Odběrateli pouze tehdy, pokud se plně řídí pokyny Poskytovatele. Odběratel souhlasí s prováděním automatických aktualizací eshopu.

 10. Eshop je licencován ve smyslu § 1918 OZ úhrnkem. Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami SW nebo eshopu. Poskytovatel též neodpovídá za vady, způsobené chybnými výstupy, byly-li zapříčiněny Odběratelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Poskytovatel neodpovídá za vady ani za škodu způsobenou zejména:

  1. vložením nesprávných údajů do eshopu Odběratelem, chybným postupem Odběratele při vkládání informací, importu souborů do eshopu nebo nesprávnou interpretací údajů prezentovaných eshopem;

  2. zavirováním sítě, kde je eshop umístěn počítačovými viry (spyware, malware, trojské koně aj.), popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem;

  3. jiným neodborným zásahem do eshopu, do systémového programového vybavení a prostředí;

  4. poškozením způsobeným nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě;

  5. v důsledku poškození eshopu způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců, které běží současně s dodaným eshopem;

  6. v důsledku chyby, která má příčinu v povaze a vlastnostech SW, ve kterém je eshop programován či umístěn;

  7. v důsledku výpadku provozu serveru, na kterém je eshop umístěn a provozován;

  8. v důsledku změny nastavení služby třetí strany.

 11. Za vadu se nepovažují chybová hlášení, popř. jiné projevy eshopu, které nemají vliv na rychlost či funkcionalitu eshopu a nezpůsobují podstatné odchylky od jeho sjednaných vlastností.

 12. Poskytovatel neodpovídá za ušlý zisk, k němuž došlo nemožností užít eshop ve sjednaném rozsahu.

 13. V případě chyby, výpadku serveru nebo služeb Partnera nemá Odběratel nárok na úhradu újmy. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené používáním software, a to včetně případných chyb.

 14. Licence vzniká Odběrateli až po uhrazení celé částky za danou službu Poskytovateli či jeho Partnerovi.

 15. Zdrojový kód zůstává ve vlastnictví Poskytovatele. Poskytovatel výslovně zakazuje šíření zdrojového kódu. Odběratel může pouze zdrojový kód upravovat pro vlastní potřebu, ale bez dalšího šíření nebo rozmnožovaní nad zakoupený počet licencí.

 16. Odběratel potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil se všemi funkcionalitami eshopu a prohlašuje, že je s eshopem dobře seznámen a jeho nastavení je pro něj odpovídající.

 17. Poskytovatel neodpovídá za obsah na eshopu umístěný Odběratelem či jím pověřenou osobou.

 18. Poskytovatel má právo přerušit nebo omezit provoz eshopu Odběrateli v případě, že provoz eshopu Odběratelem negativně ovlivňuje funkci eshopů dalších zákazníků (například přetěžováním serveru nebo v případě, že eshop Odběratele obsahuje nelegální obsah nebo obsah poškozující Poskytovatele). Odběratel odpovídá Provozovateli za újmu, která může vzniknout provozem eshopu Odběratele, pokud Odběratel postupuje v rozporu s těmito VOP a dobrými mravy.

 19. Poskytovatel může využívat základní data týkající předmětné licence pro propagaci svých služeb.

 20. V případě, že Odběratel porušuje tyto VOP, je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služeb nebo od smlouvy odstoupit.

 21. V případě, že Odběratel neuhradí fakturu, zálohovou fakturu, nebo výzvu k úhradě do doby splatnosti, má Poskytovatel právo omezit, nebo pozastavit fungování eshopu do doby zaplacení této dlužné částky.

 

 1. Prodej eshopu

 

 1. Prodej eshopu značí poskytnutí licence k užívání na neomezenou dobu.

 2. Po dobu 2 let poskytuje Poskytovatel Odběrateli i podporu ve formě aktualizací. Po uplynutí doby podpory Poskytovatel nebude eshop aktualizovat a Odběratel jej může užívat ve verzi dle poslední aktualizace.

 

 1. Pronájem Eshopu

 

 1. Pronájem eshopu značí poskytnutí licence k užívání pouze na předem ohraničenou dobu ujednanou ve smlouvě.

 2. Po skončení platnosti smlouvy zaniká Odběrateli nárok na veškerá data. Odběratel má nárok na data pouze v případě prodloužení pronájmu eshopu nebo odkoupení licence.

 3. Odběratel má právo na další prodloužení účinnosti smlouvy, a to na nejméně stejně dlouhé období, jaké bylo mezi stranami sjednáno naposledy. Odběratel je povinen oznámit vůli o pokračování smlouvy Poskytovateli nejméně 30 dní před skončením doby účinnosti smlouvy.

 4. Odběratel má právo požadovat předčasné ukončení smlouvy („vypnutí eshopu“). Za tuto službu nebude Poskytovatel účtovat žádné poplatky, avšak Odběrateli nevzniká nárok na vrácení již zaplacené ceny.

 5. V případě ukončení smlouvy smaže Poskytovatel veškerá data Odběratele či k Odběrateli se vztahující, které budou na serverech umístěná.

 

 1. Způsob úhrady služeb

 

 1. Sjednaná doba trvání smlouvy je uvedena ve smlouvě

 2. Cena za poskytovanou službu je splatná převodem na účet Poskytovatele

 3. Smluvní cena je hrazena Objednatelem na základě výzvy k úhradě, která je zaslána elektronicky e-mailem objednateli před započetím poskytování sjednaných služeb na základě smlouvy, příp. před prodloužením doby trvání smlouvy.

 4. V případě, že Objednatel neuhradí výzvu k úhradě ve stanoveném termínu, bude Objednateli zaslána elektronicky e-mailem opakovaná výzva k úhradě s varováním o možné deaktivaci služby.

 5. Neuhrazením opakované výzvy k úhradě má Poskytovatel právo na omezení a/nebo pozastavení služby do doby uhrazení. Po uplynutí lhůty 30 dnů je Poskytovatel oprávněn odstranit veškerá data spojená s provozováním služby Objednatele, a to bez provedení jakékoli zálohy a bez nároku na obnovení či vydání dat objednatele. Po uplynutí lhůty 30 dnů od splatnosti smluvní ceny či její části může Poskytovatel ukončit smluvní vztah mezi Objednatelem a poskytovatelem odstoupením od smlouvy.

 6. Pokud Objednatel nezaplatí smluvní cenu nebo jakoukoli její část ani do 30 dní po lhůtě splatnosti, bude Poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným Objednateli. V takovém případě bude Objednatel povinen nahradit Poskytovateli veškeré škody, náklady a výdaje vzniklé Poskytovateli.

 7. Bankovní poplatky Objednatele spojené s platbami Poskytovateli hradí Objednatel. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel nebude mít nárok na jakékoli zvýhodnění v případě, že uhradí smluvní cenu či její část před okamžikem její splatnosti.

 

 1. Předčasné ukončení smlouvy

 1. Po uzavření smlouvy může Odběratel od smlouvy odstoupit pouze v případě, že Poskytovatel či jeho Partner nezahájili práce na poskytnutí licence. V případě, že již práce byly zahájeny, může Odběratel smlouvu ukončit zaplacením odstupného. Výši odstupného určí Poskytovatel. Výše odstupného bude odpovídat množství práce doposud odvedené. Odmítne-li Odběratel výši odstupného uhradit, platí, že od smlouvy odstoupeno nebylo.

 2. Odběratel prohlašuje, že se předem seznámil se zkušebním eshopem a všemi jeho funkcemi a nemůže tudíž vypovědět smlouvu, nebo požadovat vrácení již uhrazené platby, protože mu provedení služby nevyhovuje.

 3. Poskytovatel může od smlouvy odstoupit za předpokladu, že nastaly změny nebo jiné skutečnosti, které mu neumožňují zakázku dokončit. Poskytovatel vrátí zaplacenou zálohu zpět Odběrateli.

 4. Poskytovatel může od smlouvy odstoupit v případě, že Odběratel přestane v průběhu realizace smlouvy s Poskytovatelem či jeho Partnerem spolupracovat či komunikovat. V takovém případě vzniká Poskytovateli nárok na úhradu poměrné části dle množství provedené práce.

 5. Dostane-li se Odběratel do prodlení s úhradou jakéhokoli svého dluhu vůči Poskytovateli, má poskytovatel právo provoz eshopu či provádění prací pozastavit. Odběratel není oprávněn vymáhat jakoukoli újmu z tohoto jednání Poskytovatele vzniklou.

 

       VII. Importy a importní můstky od dodavatelů

 1. Importním můstkem se rozumí program, který transformuje obvykle XML data od jejich dodavatele (například velkoobchod) a nahrává je do eshopu.

 2. Objednávkou na vytvoření převodního můstku bere Odběratel na vědomí, že Poskytovatel nemůže znát pravdivost a spolehlivost poskytovaných dat. Jejich absolutní ověření Odběratelem je možné až po dokončení prací.

 3. Poskytovatel má nárok na úhradu importního můstku i v případě, že pravdivost nebo spolehlivost dat dodaných dodavatelem neodpovídá požadavkům Odběratele.

 

       VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odběratel – spotřebitel má v souladu s ust. § 1829 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Vzhledem k tomu, že Odběratel – spotřebitel výslovně požádal Provozovatele o započetí s poskytováním služeb před koncem lhůty pro odstoupení, bere na vědomí, že je povinen uhradit Provozovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

 2. Při ukončení provozování služby nezaniká Odběrateli povinnost uhradit nezaplacené faktury a zálohové faktury s výjimkou zálohové faktury na předplatné období, které nenastalo.

 3. S ohledem na to, že smluvní vztah je zakládán na delší dobu, a po tuto dobu může dojít ke změnám na trhu či legislativě, vyhrazuje si Provozovatel ve smyslu § 1752 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oprávnění tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění VOP zveřejní Provozovatel na svých WWW stránkách a Odběratel bude na takovou případnou změnu upozorněn e-mailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové VOP vstoupí v účinnost.

 4. Oběratel má právo změny VOP písemně odmítnout, a to nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Odběratel změny VOP v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním VOP. V případě, že Odběratel změny odmítne, jsou Provozovatel i Odběratel oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou či výpovědí. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 2 měsíce od písemného oznámení o změně VOP druhé smluvní straně.

 5. Tyto VOP vstupují v platnost dne 1.11.2016.

 

 

 

Aktualizace 22. 5. 2018

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace